روان‌شناسی

اعتماد به نفس For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پلیتز، برینلی
برتون، کیت
سال چاپ: 
1396

روان‌شناسی یازدهم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افشاری، مهران
امجدیان، بیژن
فرخی، سوفیا
عوض‌آبادیان، علی‌رضا
میرزائی، الهام
میرخان، سیدرضا
سال چاپ: 
1396

نظریه‌های شناختی و فراشناختی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بیات، محمدرضا
ابوترابی کاشانی، پریسا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی