روان‌شناسی

تمرکز و تقویت حافظه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازان، تونی
سال چاپ: 
1395

مجموعه ابزارها و آزمون‌های شناختی و کنترل حرکتی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اس‍ک‍ن‍درن‍ژاد، م‍ه‍ت‍ا
جاهدی، مریم
رضایی، فهیمه
سال چاپ: 
1394

مدیریت خشم؛ راهنمای عملی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
فائوپل، آدریان
هریک، الیزابت
شارپ، پتر
سال چاپ: 
1394

روان‌شناسی FOR DUMMIES

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
کش، آدام
سال چاپ: 
1395

هوش هیجانی؛ گوهر گمشده در روابط اجتماعی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
بابایی، زهرا
کاکیا، لیدا
سال چاپ: 
1394

مباحث اساسی در روان‌شناسی کودک

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فتحی آشتیانی، علی
فتحی آشتیانی، مینا
عظیمی، هادی
سال چاپ: 
1393

بررسی تحلیلی مثبت‌اندیشی و منفی‌نگری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
فقی، ابراهیم
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی