روان‌شناسی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
بیسن، ویکرام
سال چاپ: 
1394

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دهقان، ناهید
سال چاپ: 
1394

تعلل ورزی و تعلل ورزان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
باقری، صرفناز
دانشیار، شبنم
خانی، منیژه
سال چاپ: 
1394

درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سی کندل، فیلیپ
سال چاپ: 
1394

رهبران موفق، بهترین سؤال‌ها را می‌پرسند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
سال چاپ: 
1394

روزتان را پربارتر کنید (مدیریت زمان)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
اسکات، اس. جی
لیورمور، ربکا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی