روان‌شناسی

استرس امتحان، نگران نباشید!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دُرلند، سو
سال چاپ: 
1396

هوش هیجانی

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
شکوهی یکتا، محسن
کرمی‌نژاد، رضا
سال چاپ: 
1396

عزت نفس و خودپنداره در دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
کاظمی میرکی، بی‌نظیر
زارع ده‌آبادی، فاطمه
تقرب، زهرا
جهانشاهلو، گلستان
مقدسی خیاوی، زیبا
سال چاپ: 
1395

روان‌شناسی اخلاق

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
مؤلف: 
موسوی اصل، سیدمهدی
آذربایجانی، مسعود
علیزاده، مهدی
جهانگیرزاده، محمدرضا
تبیک، محمدتقی
سال چاپ: 
1395

مهارت‌های ارتباطی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
احمدی، محمدسعید
نوری، حمید
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی