ریاضی

کار ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریف‌پور، شقایق
عباسی، رمضان
خراسانی، امیر
چاپ اول سال: 
1395

اصول جبر 2 For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جین استرلینگ، مری
چاپ اول سال: 
1396

آموزش ریاضی در مدارس امروز

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
کرامتی، محمدرضا
شالباف، عذرا
چاپ اول سال: 
1395

ریاضی سبز هفتم اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مقدسی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1394

همگام با ریاضیات کانگورو 8

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صباغی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

همگام با ریاضیات کانگورو 7

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صباغی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی