زبان‌های خارجی

کاربرگ انگلیسی پایه دهم ریاضی، تجربی و انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حاجی‌سیدحسینی‌فرد، سیدمسعود
سال چاپ: 
1395

کتاب کار انگلیسی 1 - پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
باقری، بابک
خزایی، حمید
سال چاپ: 
1395

Expansion 1

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دری، جعفر
دماوندی‌ کمالی، سراله
عرب ‌سرهنگی، زهرا
شیرمحمدعلی، داود
سال چاپ: 
1395

مجموعه زبان خارجی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
موسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

انگلیسی از طریق فارسی 2

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رحیمی، امین
ایزد‌پناه، محمدعلی
سال چاپ: 
1395

انگلیسی از طریق فارسی1

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
رحیمی، امین
ایزدپناه‌، محمدعلی
سال چاپ: 
1394

روش‌های یادگیری و تدریس زبان دوم

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کوک، ویویان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - زبان‌های خارجی