شیمی

‌کار شیمی1 دهم دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یوسفی، محسن
قربانی، علی
سال چاپ: 
1395

اکومفاهیم شیمی(1)دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
سال چاپ: 
1395

اکو کار شیمی دهم دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
سال چاپ: 
1395

بیوشیمی For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
موریه، جان
لنگلی، ریچارد
سال چاپ: 
1395

امتحانوفن دهم شیمی 1

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
نصیری، محمدرضا
پورجاوید، محمدرضا
سال چاپ: 
1395

کتاب جامع آزمایشگاه شیمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ارزانی، زهرا
سلطانی اصل، فریده
روحی، فهیمه
سال چاپ: 
1395

شیمی(1)، پایه دهم، ریاضی و فیزیک، علوم تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مختاری، منصور
شاه‌محمدی‌اردبیلی، معصومه
کشاورز، حسینعلی
سال چاپ: 
1395

شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آبی‌، مژگان
شاه‌محمدی‌اردبیلی، معصومه
عدنانی‌ حسینی، صدیقه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - شیمی