علوم تجربی

علوم هشتم بخش فیزیک، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حنیفی یزدی، سید حسین
طباطبایی، سید‌یحیی
قهرمانی، مهدی
هاشمی‌نسب، سیدمحمد
چاپ اول سال: 
1394

علوم نهم بخش فیزیک، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دیارکجوری، پوریا
هاشمی‌نسب، سیدمحمد
طباطبایی، سید‌یحیی
قهرمانی، مهدی
حنیفی یزدی، سید حسین
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در زمین و فضا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استیولس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در پزشکی و تندرستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در سوخت و قدرت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در فناوری زندگی روزانه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در حیات کره زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در بدن انسان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

علوم نهم بخش زیست و زمین‌شناسی ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
آل‌علی، سیداحمد
باقری، زینب
رحیمی‌فرد، مهبان
صحرانورد، پریسا
طالبی، عباس
قربانی، سارا
چاپ اول سال: 
1394

علوم هفتم،‌بخش زیست‌شناسی، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی، سارا
رحیمی‌فرد، مهبان
طالبی، عباس
آل‌علی، سیداحمد
باقری، زینب
صحرانورد، پریسا
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تجربی