علوم تربیتی

مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز- مدارس سالم( مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هوی، وینک
تارتر، جان
کات کمپ، رابرت
سال چاپ: 
1399

الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی (برای عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
سال چاپ: 
1399