متوسطه دوم(نظری)

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم (FilmBook12)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
محمدی‌زاده، کیوان
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم (FilmBook11)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دهم (FilmBook10)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
سمائی‌نیا، فهیمه
باقری، فهیمه
سال چاپ: 
1399

سواد خبری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
فلسفی، سید غلامرضا
سلیمی، مریم
سال چاپ: 
1399

شناخت آسمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
غلامی، صمد
سال چاپ: 
1399

سحابی‌ها و کهکشان‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
غلامی، صمد
سال چاپ: 
1399

آشنایی با منظومه شمسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
غلامی، صمد
سال چاپ: 
1399

هرایی!

مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
كتابدار
هنرآموز
مؤلف: 
تشکری، سعید
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)