کار و فناوری

راهنمای همراه، نهم تا دیپلم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، احسان
سال چاپ: 
1397

آشنایی با اینترنتOutlook 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتبی، صدیقه
سال چاپ: 
1396

آموزشExcel 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتبی، صدیقه
سال چاپ: 
1396

آزمایش‌های علمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مالینز، اولیویا
سال چاپ: 
1396

برنامه‌نویسی کامپیوتری

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مینیک، کریس
هالند، اوا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری