آدینه‌ها با گراد پایه پنجم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه پیک‌های آدینه‌ها با گراد
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
محمدی، پری
قوچانی، سمانه
جهان‌آرا، مریم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
232ص.
شابک: 
9786007927267

دوره و درس:

پایه: 
پنجم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
تنظیم هفتگی تمرین‌ها به دانش‌آموز کمک می‌کند مفهوم مطالب آموخته شده را بهتر درک کند. کتاب حاضر شامل 27 کتابچۀ تمرین هفتگی است که متناسب با آموخته‌های درسی دانش‌آموزان پایۀ پنجم دبستان و مطابق بودجه‌بندی مصوب کتاب تنظیم شده‌اند تا هر کتابچه و هر دسته فعالیت بتواند در هفتۀ مربوط به خود قابل انجام باشد. جلد 15 مرور مطالب است و یک جلد هم به تکلیف نوروز اختصاص دارد. هر جلد جدول ارزشیابی پایانی و سرگرمی را نیز در بر دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب