از جمله به پاراگراف

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های چگونه بنویسم؟
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
رحیمی‌نژاد، ویدا
نجفی پازکی، معصومه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
144ص.
شابک: 
9786003094253
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
یک نوشته از پاراگراف‌های متعدد و به هم وابسته تشکیل شده است؛ به همین دلیل شناخت پاراگراف و اجزای آن ضروری است. در فصل نخست از فصول ششگانه کتاب، رابطه بین زبان و تفکر مورد بررسی قرار گرفته است. تبیین پاراگراف و اجزای آن موضوع فصل دوم کتاب است. روش‌های گسترش پاراگراف در سومین فصل به بحث گذاشته شده است. بررسی تفصیلی صورت‌بندی پاراگراف محور فصل بعدی و پنجم کتاب است. فصل ششمنیز عهده‌دار تنظیمبندها و تدوین مقاله است. جزای که شامل موضوع، جملات و تقویت کننده انواع آن است، شرح داده شده و سپس انسجام پاراگراف و انواع آن بررسی و در نهایت شیوه گسترش پاراگراف به مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب