روش نقاط جرمی در حل مسائل هندسه

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
چن، یانگ شنگ
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
هوشنگ شرقی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9789640729007
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
روش استفاده از نقاط جرمی یکی از تکنیک‌های حل مسائل هندسی به‌شمار می‌رود. این کتاب از نخستین کتاب‌ها در این زمینه است و کارامدی روش الاکلنگ را در حل مسائل متعددی از آزمون‌های مهم و مشهور ریاضی نشان می‌دهد. کتاب پنج فصل دارد که عبارت‌اند از: مفاهیم اولیه و ویژگی‌ها؛ کاربرد مستقیم نقاط جرمی؛ حذف پاره‌خط‌ها؛ انشعاب نقاط جرمی؛ مسائل طول و سطح.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب