سواد خبری

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
فلسفی، سید غلامرضا
سلیمی، مریم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
124ص.
شابک: 
9789640821565
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
این کتاب با هدف آموزش «سواد خبری» به دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه جهت توانمندسازی آن‌ها در شناخت، انتخاب و ارزیابی خبر در چهار بخش نوشته شده است. ایده کلیدی تألیف کتاب، عبارت از هفت پرسش سواد خبری است که در درک و تحلیل خبر از اعتبار علمی و کاربردی جهانی برخوردارند. برخی مفاهیم اساسی انتخاب‌شده که برگرفته از ایده کلیدی کتاب است شامل سواد، خبر، گزارش، عناصر خبری، اعتبار خبر و شفافیت خبر می‌باشد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب