فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد هجدهم

نام مجموعه: 
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
شورای کتاب کودک
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
284ص.
شابک: 
9789646356344
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر از مجموعه‌ای چند جلدی، کوشیده است با زبان مخاطبان، اطلاعات لازم برای هر نوجوان را، متناسب با دانش نوجوان ایرانی، در اختیار مخاطب قراردهد. این جلد از فرهنگنامه، واژه‌های مربوط به حرف‌های «ص» تا «غ» را دربرمی‌گیرد. مانند هر فرهنگنامه‌ای، تصویرهایی نیز با متن همراه شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب