معماهای استدلالی پیشرفته

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
خبیری، خسرو
خبیری، شهنام
خبیری، شهروز
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
264ص.
شابک: 
9786226630641
پایه: 
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر به منظور ایجاد تفریح و تفکر، حدود 430 معما دارد. معماهای کتاب به دو صورت کلامی و غیرکلامی دسته‌بندی شده‌اند. البته معماهای استدلالی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته هستند که جلد حاضر سطح پیشرفته را دربر گرفته است. پاسخ معماها نیز در انتهای کتاب آمده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب