هتل شگفت‌انگیز

نام مجموعه: 
داستان‌های ریاضی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
کارول، لوییس
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مترجم یا مترجمان: 
حسام سبحانی طهرانی
امیر پرش
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9789640816561
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضی از مباحثی است که اگر در قالب مثال‌هایی از زندگی واقعی مطرح شود و مسائل آن بخشی از مسائل دنیای واقعی باشد، برای دانش‌آموز جذابیت بیشتری خواهد داشت. نویسندۀ کتاب حاضر کوشیده است موضوعات ریاضی را در داستان‌هایی واقعی و مثال‌هایی از زندگی چند نوجوان مطرح کند تا توجه و علاقۀ خواننده را برانگیزد. کتاب چهار داستان دارد و نام کتاب نیز از یکی از داستان‌ها برگرفته‌شد‌ه‌است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب