فنی و حرفه ای

تعداد: 1 - 30 از 2257
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
50 تمرین ریتم‌خوانی دو صدایی سطح ساده آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای
50 تمرین ریتم‌خوانی دو صدایی (سطح متوسط) آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
50 تمرین ریتم‌خوانی دو صدایی سطح پیشرفته آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم کاردانش
شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی 6 آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو یازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
سندرم روده‌ تحریک‌پذیر (IBS) آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری هنرآموز
اصول مذاکره For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
مهارت سخن گفتن در جمع For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
اصول ارتباطات For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
دیابت For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری هنرآموز
نت‌خوانی For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو یازدهم کاردانش
خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC 2019 دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
آموزش تصویری Windows 10 به همراه نکات کاربردی کامپیوتر دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خودآموز تصویری Microsoft Office PowerPoint 2019 دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
خودآموز تصویری Microsoft Access 2019 دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
صفر تا صد آموزش عکاسی دیجیتال زلال اندیشه کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرعکاسی دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
هرایی! کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین/ معلم/ مدیر/ كتابدار/ هنرآموز
مدیریت آموزشی جیسا کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر/ دانشجومعلمان
شهید سلیمانی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی ابتدایینثرادبی و خاطره, فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز/ هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
همه چیز از رؤیا شروع می‌شود: مهندسی تحقق رویا مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
بهار که آمد و برف‌ها آب شدند...تأملی در معنای زندگی دفتر نشر فرهنگ اسلامی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ معلم
پشت درهای بهشت کتاب جمکران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
کتاب مخفی کتاب جمکران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز- مدارس سالم( مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند) مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر/ دانشجومعلمان/ کارشناسان
آموزش ایمنی فردی به کودکان (کتابی مرجع برای مراقبان کودک) مؤسسه فرهنگی آرمان رشد کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, پیش‌دبستانیمرجع نظری و دانش افزایی مربیان مربی/ والدین/ هنرآموز
راهکارهای مقابله با ناکامی مؤسسه فرهنگی آرمان رشد کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران بخشایش کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم و فنون دریایی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرآموز
سیمرغ: برگرفته از منطق‌الطیر عطار نیشابوری مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار اطراف کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشکشاورزی, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)عمومی معلم/ هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ما با تو سربلندیم به‌نشر تربیتی ابتداییشعر, فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز/ هنرجو پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
جعبه‌ابزاری برای فرزند‌پروری: 125 فعالیت در راستای مدیریت هیجانات، افزایش رفتارهای مثبت و کاهش تنش‌های رفتاری یار مانا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ معلم/ مشاور

Pages