فنی و حرفه ای

تعداد: 1 - 30 از 2356
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
آرزوى کودکی شرکت انتشارات سوره مهر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنمایش‌نامه-فیلم‌نامه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نمودارها و مصورسازی در Excel 2019 آتی‌نگر, وینا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرمول‌ها و توابع در Excel 2019 آتی‌نگر, وینا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدیریت و تحلیل داده‌ها در Excel 2019 آتی‌نگر, وینا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آموزش کاربردی Excel 2019 آتی‌نگر کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
قصه‌های بزرگسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
برندسازی For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آساره و ماغ‌ماه محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
گوژپشت نتردام محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شاهزاده‌ کوچک محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
مدیریت ژاپنی (کایزن) مؤسسه فرهنگی آرمان رشد کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم کاردانش
تفکر انتقادی در تدریس و یادگیری علم جدید غیرشهودی در باره یادگیری مؤثر پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی/ معلم/ هنرآموز
راهنمای مربی‌گری مینی‌هندبال کلک زرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشتربیت بدنی هنرآموز
پریانه‌های لیاسند ماریس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رازهای مدیریت افراد بعثت کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ مدیر/ هنرآموز
النگوی شیشه‌ای قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
قنات رستم‌آباد قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شوپه رد سرخ خون روی برف قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پیدایش پدیده‌ها و تأثیر آن در معماری هنر اول کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرآموز
تو را دوست دارم نشر گویا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
عملکرد عام‌المنفعه میراث معماری ایران جهاد دانشگاهی قزوین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
عملکرد اجتماعی میراث معماری ایران جهاد دانشگاهی قزوین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
عملکرد ساختاری میراث معماری ایران جهاد دانشگاهی قزوین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
روایت‌هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان تیک کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ هنرآموز
110 اصل زندگی مرسل کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین
اصول طراحی هیدرولیکی شبکه جمع‌آوری فاضلاب مرسل کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمران هنرآموز/ کارشناسان
سیزده کاری که والدین خردمند انجام نمی‌دهند انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییتفکر و پژوهش, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ معلم/ هنرآموز
شیو‌ه‌های نهادینه کردن اندیشه‌های دینی (از طریق خانواده، مدرسه، دین ورسانه) انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ مدیر/ هنرآموز
تفکر مثبت: تمرین‌هایی برای داشتن یک زندگی شاد و موفق انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
تاب‌آوری وکیفیت زندگی انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرآموز