فنی و حرفه ای

تعداد: 1 - 30 از 2493
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر/ کارشناسان
انواع سیمان: معرفی سیمان، سنگ آهک، رس کلسینه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای
مسکن و تحرک مستقل کودکان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرآموز
اصول طراحی معماری و منظر فضاهای آموزشی مبتنی بر رضایتمندی کاربران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرآموز/ کارشناسان
ذهن در معماری: علوم اعصاب، تجسم و آینده طراحی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان
هویت دینی برنامه درسی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان
مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی: معرفی ابزار سنجش معتبر و ارائه مدل مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان
ساحل خونین اروند: روایت داستانی از زندگی سه غواص شهید محسن باقریان و شهیدان محمدرضا و مهدی صالحی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
دخترها بابایی‌اند: شهید مدافع حرم جواد محمدی به روایت خانواده شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
چهل دسته‌گل سفارشی برای مزار بی‌نشان مادر شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مربع های قرمز: خاطرات شفاهی حاج‌حسین یکتا از کودکی تا پایان دفاع مقدس شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شهید نوید: روایتی از زندگی شهید مدافع حرم نوید صفری شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره مربی/ والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آرام جان شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نامه‌ای برای رها: زندگینامه شهیدان محب به روایت زینب محب شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من محافظ حاج‌قاسمم: خاطرات شهید وحید زمانی‌نیا عضو تیم حفاظتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
راستی دردهایم کو؟ : روایتی از زندگی شهید مدافع حرم عباس دانشگر شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من دعا می کنم تو آمین بگو: روایت‌هایی از زندگی و سبک فرهنگی تربیتی شهید مدافع حرم علی‌اکبر عربی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
عادت‌های اتمی (راهی آسان برای ایجاد عادت‌های خوب) مؤسسه فرهنگی آرمان رشد کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ هنرآموز/ کارشناسان
اولین بازی‌های من!: مجموعه بازی‌های ویژه نوزاد از بدو تولد تا سه‌سالگی ندای سینا کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, پیش‌دبستانیمرجع نظری و دانش افزایی مربیان مربی/ والدین/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
حکایت پای دار: روایت زندگی شهید شیخ فضل‌الله نوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مشاوره همراه دفتر نشر معارف کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز
شهید علم: دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مستند ضد‌ صهیونیزمی، تکفیری حیفا دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
داداش ابراهیم کتابک تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
قرار در بهشت؛ بر اساس عاشقانه های طاهره غلامعلی‌شاهی همسر شهید مدافع حرم محمد استحکامی دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
بکه: یازده روایت از شاهدان فاجعه منا دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)دینی, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
بایگانی همیشگی: محرمانه هایی از یک متخصص کامپیوتر و جاسوس سابق سازمان سیا دفتر نشر معارف کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
هلو برادر دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سرشناسی، همسر شناسی: آمادگی های پیش از ازدواج با رویکرد روان‌شناسی اسلامی دفتر نشر معارف کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده والدین/ معلم/ هنرجو/ کارشناسان یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اهل بیتی‌ها: تحقق خانواده ولایی با مجالس حسینی دفتر نشر معارف کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده والدین/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای