مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

سروده‌های ایرج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نوروزی خزاقی، ایرج
چاپ اول سال: 
1396

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
چاپ اول سال: 
1396

روضه عشاق: ترکیب‌بند عاشورایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شریفی، محمود
چاپ اول سال: 
1395

دیوان فجر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سعیدی طاهری، مهدی
چاپ اول سال: 
1395
Subscribe to Front page feed