بازی‌های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
جعفری، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی، عزیز
امینی‌فر، معصومه
سهندی‌فر، سولماز
یعقوبی، مریم
خرمی قاضیانی، مریم
چاپ اول سال: 
1395

شناخت اجتماعی و اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضایی، سعید
چاپ اول سال: 
1393

اختلال اتیسم: تبیین، ارزیابی، تشخیص و درمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضایی، سعید
چاپ اول سال: 
1393
Subscribe to Front page feed