بهداشت روانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
احمدوند، محمدعلی
سال چاپ: 
1396

آموزش مسائل جنسی به نوجوانان دارای اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هایوی، سوزان
کید وبستر، سوزان
سال چاپ: 
1398

کم‌توانی ذهنی: ارزیابی، آموزش و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
حسین خانزاده، عباسعلی
سال چاپ: 
1397

اختلال طیف اوتیسم آموزش، درمان و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
رهبر کرباسدهی، ابراهیم
رهبر کرباسدهی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

تلفیقی فراگیر نابینا

مخاطب: 
والدین
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فیروز جاییان گلوگاه، زلیخا
حداد دباغی، راحله
برزگر، نجاتعلی
احمدی، ولی‌الله
سال چاپ: 
1397

اختلال ریاضی: راهنمای والدین و معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
امرسون، جن
بابتی، پاتریسیا
سال چاپ: 
1397
Subscribe to Front page feed