دوره متوسطه نظری

تعداد: 1 - 30 از 3808
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
در طلب عیش مدام: بازاندیشی و تحلیل درس‌های عاشورا برای روزگار ما دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, معلم, کارشناسان اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ ریاضی ـ فیزیک/ تجربی/ انسانی
راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر, کارشناسان
قصاید ولایی سروش اصفهانی کتاب نیستان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی مربی, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان دوازدهم علوم انسانی
مقدمه‌ای بر حلال‌ها در آموزش شیمی سبز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)شیمی معلم, دانشجومعلمان
هویت دینی برنامه درسی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان
مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی: معرفی ابزار سنجش معتبر و ارائه مدل مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, دانشجومعلمان
امام‌شناسی در سیره‌ امام مهدی‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام حسن‌عسکری‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام هادی‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام جواد‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام رضا‌علیه‌‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام موسی‌کاظم‌‌‌‌‌‌‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام جعفر‌صادق‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام محمد‌باقر‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام سجاد‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره امام حسین‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
امام‌شناسی در سیره‌ امام حسن‌مجتبی‌علیه‌السلام ذاکرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
ساحل خونین اروند: روایت داستانی از زندگی سه غواص شهید محسن باقریان و شهیدان محمدرضا و مهدی صالحی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
دخترها بابایی‌اند: شهید مدافع حرم جواد محمدی به روایت خانواده شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
چهل دسته‌گل سفارشی برای مزار بی‌نشان مادر شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آفتاب در محراب شهید کاظمی تربیتی متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان, کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آفتاب دانش شهید کاظمی تربیتی متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آفتاب بر نی شهید کاظمی تربیتی متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
مربع های قرمز: خاطرات شفاهی حاج‌حسین یکتا از کودکی تا پایان دفاع مقدس شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شهید نوید: روایتی از زندگی شهید مدافع حرم نوید صفری شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آرام جان شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نامه‌ای برای رها: زندگینامه شهیدان محب به روایت زینب محب شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من محافظ حاج‌قاسمم: خاطرات شهید وحید زمانی‌نیا عضو تیم حفاظتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
راستی دردهایم کو؟ : روایتی از زندگی شهید مدافع حرم عباس دانشگر شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من دعا می کنم تو آمین بگو: روایت‌هایی از زندگی و سبک فرهنگی تربیتی شهید مدافع حرم علی‌اکبر عربی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز, کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش