دوره متوسطه نظری

تعداد: 1 - 30 از 4175
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
درسنامه تفسیر موضوعی قرآن کریم زبان علم کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)قرآن معلم, دانشجومعلمان
چهره‌ات چه‌قدر آشناست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
انسان از منظر قرآن: انسان‌شناسی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی والدین, دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم علوم و معارف اسلامی/ دوازدهم علوم و معارف اسلامی
سیاست اجتماعی و کار کودک با نگاهی به مداخلات مددکاری اجتماعی آوای نور کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی مشاور, کارشناسان
فرسودگی و اشتیاق تحصیلی: (علل، پیشایندها و راهکارها) آوای نور کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, کارشناسان
اقیانوس آرام: چند روایت کوتاه از سبک زندگی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
شیر خدا امام علی‌علیه‌السلام دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
راز هیولای چیچست شرکت انتشارات فنی ایران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مرگ تدریجی یک رؤیا: نظریه‌های افول آمریکا از نگاه اندیشمندان غربی دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
ناسا شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشتاریخ علم, متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آنی‌شرلی در گرین گیبلز قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پاکس قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
از تیر دوقلو تا انقلاب سیب صادق(ع) تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
قصه‌های فروردین محراب قلم تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو چهارم/ پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
قصه‌های اردیبهشت محراب قلم تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو چهارم/ پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
قصه‌های شهریور محراب قلم تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
از ولفیا تا ساگوارو: (منبرهای گیاهی) دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)چند موضوعی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
علامه محمدتقی جعفری، سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه‌ها به همراه گزیده‌ای از تصاویر، دستخط‌ها، اسناد و مدارک دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
صعود چهل‌ساله دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
ایران مقتدر: خلاصه‌ای کوتاه و ساده از کتاب صعود چهل‌ساله دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
من باغ می‌پوشم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر والدین, دانش‌آموز, معلم هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
ری و رازها: نگاهی به تاریخ، فرهنگ و تمدن شهری دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه اولمطالعات اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
چرا بی‌خداحافظی رفته‌ای؟ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
استیون هاوکینگ شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشتاریخ علم, متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من یک دخترم: حرف‌هایی در باره زندگی دخترانه مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
قلاب: چگونه محصولات عادت‌ساز خلق کنیم؟ آموخته کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی, متوسطه دوم(نظری)اقتصاد دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دوران آخرالزمان: موضوعاتی از نشانه‌های ظهور در آیینه اخبار و روایات دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی والدین, معلم, مدیر, دانشجومعلمان
چگونه در فضای مجازی مسابقه و جشنواره برگزار کنیم؟ : ارائه یک الگوی پارادایمی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مجازی پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مربی, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز, کارشناسان
سلام زندگی مؤسسه بوستان کتاب کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
مهارت‌های بین‌فردی یار مانا کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای