دوره متوسطه نظری

تعداد: 3451 - 3480 از 3494
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
اتاق دربسته ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
قتل در روستا ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
یاقوت آبی ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
تاج یاقوت ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
داستان‌های شرلوک هلمز ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
پرونده‌های شرلوک هلمز ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
معماهای شرلوک هلمز ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
ماجراهای شرلوک هلمز ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
خواهرانه در توفان؛ زندگی و اشعار شاعره معاصر زنده‌یاد سپیده کاشانی کتاب ابرار کمک آموزشی متوسطه اولادبیات فارسی, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری
سلامت تغذیه: تغذیه اثربخش، نوشیدنی‌ها، ریزمغذی‌ها تیمورزاده, طبیب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای
سلامت روان: استرس از منظر دانش‌آموز، خواب مؤثر، یادگیری اثربخش تیمورزاده, طبیب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, مشاور سوم متوسطه نظری/ سوم فنی و حرفه‌ای
امداد و نجات: سلامت در اردوها، راهنمای داروها در مدرسه و اردوها، مبارزه با آتش تیمورزاده, طبیب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی هفتم/ هشتم/ نهم/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای
نور و فناوری‌های مبتنی بر آن دانش‌نگار کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم پیش دانشگاهی/ سوم متوسطه نظری
از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سلامت جسمی، اجتماعی، هیجانی و زبانی کودکان شرکت انتشارات ویژه نشر کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی, پیش‌دبستانیمرجع نظری و دانش افزایی مربیان مربی, والدین, معلم, دانشجومعلمان
جمشید شاه پادشاه نوروز دانش‌نگار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
ترمینولوژی جامع زبان انگلیسی (زبان سوم و پیش‌دانشگاهی) ایران باستان کمک درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز, هنرجو پیش دانشگاهی/ سوم متوسطه نظری/ سوم فنی و حرفه‌ای/ سوم کاردانش
نمکی‌ها دانش‌نگار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
شهریار نامه: بازنویسی از منظومه شهریارنامه سروده عثمان مختاری غزنوی دانش‌نگار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
گزیدگی دانش‌نگار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
فکرت را می خوانم نگارنده هستی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی دانش‌آموز دهم/ دوم متوسطه نظری
اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی: مروری بر مجموعه‌ای از رفتارهای پسندیده مؤسسه انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نور کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم
سیستم‌‌عامل‌ مقدماتی windows 7 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه, متوسطه دوم(نظری)مبانی علم رایانه دانش‌آموز, هنرجو, هنرآموز دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ ریاضی ـ فیزیک/ دهم فنی و حرفه‌ای
مقربین درگاه الهی خورشیدباران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, هنرآموز
باران عشق خورشیدباران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
پس از غروب خورشید خورشیدباران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, هنرجو پیش دانشگاهی/ سوم متوسطه نظری/ سوم فنی و حرفه‌ای/ سوم کاردانش
جایگاه اجتماعی- کالبدی مساجد در توسعه شهر اسلامی خورشیدباران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم, مدیر
بلوغ دختران کتاب‌درمانی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی والدین, معلم, مشاور, هنرآموز
بلوغ پسران کتاب‌درمانی کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی دانش‌آموز نهم/ دهم/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری
چهار قرار با خود برای تغییر باورهای منفی کتاب‌درمانی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ پیش دانشگاهی/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
چگونه دیگران را مدیریت کنیم (آنچه یک رهبر و مدیر موفق باید بداند) کتاب‌درمانی کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز