دوره متوسطه نظری

تعداد: 91 - 120 از 3989
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
راهنمای هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و کنترل مؤسسه کتاب چرخ فلک کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نیل آرمسترانگ شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
چه‌گوارا شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شکسپیر شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بیل گیتس شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
ادیسون شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
تسلا شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
گاندی شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
یادگیری الکترونیکی برای معلمان مدارس مؤسسه کورش چاپ کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان
سنجش برای یادگیری الکترونیکی و ترکیبی مؤسسه کورش چاپ کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, هنرآموز
یادگیری الکترونیکی برای مدیران مدارس مؤسسه کورش چاپ کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, هنرآموز
قلب مدفون پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دختری که نیلوفر می‌دوخت پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, دانشجومعلمان, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آداب انس با قرآن دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم علوم و معارف اسلامی/ یازدهم علوم و معارف اسلامی/ دوازدهم علوم و معارف اسلامی
نمی دانیم چرا؟ راه کامیابی و راز ناکامی در هدایت فرزندان دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین
تعلق محور تحول در انسان دفتر نشر معارف کمک آموزشی ابتداییهدیه‌های آسمان, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, دانشجومعلمان
شکار هیولا دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ دوم متوسطه نظری/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نگرشی در سیره تربیتی امام رضا‌علیه‌السلام گیوا کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, معلم, دانشجومعلمان
تمنای کمال دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان دوم متوسطه نظری
شاه‌بهار: کتاب سوم، ولادت کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوم متوسطه نظری/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
لبخند با‌کلاس: نصاب‌الصبیان خندان مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
در انتظار پدر: مادرانه‌ای دلنشین از شهید محمدرضا تورجی‌زاده شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دیدار با قبیله مرگ موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خلستان: گلستان خندان مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره مربی, دانش‌آموز, معلم, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
باورهای نابارور: نقد شکاف میان باور و رفتار کانون اندیشه جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مربی, والدین, معلم, مدیر, مشاور
معاد (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دوم متوسطه نظری/ یازدهم علوم و معارف اسلامی/ دوازدهم علوم و معارف اسلامی
مرثیه ابوعطا دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فقط بیا شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو چهارم/ پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
یک غنچه، صد زخم: نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام‌حسین‌علیه‌السلام دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
تصویر آخر پیدایش تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش