دوره متوسطه نظری

تعداد: 271 - 300 از 3989
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
مربع های قرمز: خاطرات شفاهی حاج‌حسین یکتا از کودکی تا پایان دفاع مقدس شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خاطرات یک تابستان پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سوسک‌ها و فرشته‌ها دانژه تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شرلوک هولمز For Dummies آوند دانش کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)نقد ادبی-آموزش ادبی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
به زبان کبوترها پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرانک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مسافرت به مرکز زمین سایه‌گستر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ستاره‌بان پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
طنین کوهستان پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
بکه: یازده روایت از شاهدان فاجعه منا دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)دینی, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
تمثیلات اخلاقی تربیتی دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, مشاور, کارشناسان
فلسفه حقوق اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فلسفه و منطق معلم, مشاور, کارشناسان
تربیت دینی کودک دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
فلسفه ریاضیات اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فلسفه و منطق مربی, معلم, مدیر, مشاور, هنرآموز, کارشناسان
فلسفه زبان اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فلسفه و منطق مربی, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان
داداش ابراهیم کتابک تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو سوم/ چهارم/ پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
فیزیک پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه) انتشارات موسسه خدمات علمی اموزشی رزمندگان اسلام کمک درسی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز یازدهم
شیمی پایه دهم (دوره دوم متوسطه) انتشارات موسسه خدمات علمی اموزشی رزمندگان اسلام کمک درسی متوسطه دوم(نظری)شیمی دانش‌آموز دهم
فیزیک پایه دهم (دوره دوم متوسطه) انتشارات موسسه خدمات علمی اموزشی رزمندگان اسلام کمک درسی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز دهم
اربابان صحرا: نبرد آمریکا و بریتانیا برای سیادت بر خاورمیانه نوین اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم
حضرت ابراهیم علیه السلام: پیامبر فطرت دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
قابوس‌نامه دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
کلیله‌و‌دمنه دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بوستان سعدی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
سیرالملوک: سیاست‌نامه دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
سفرنامه دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
گلستان سعدی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شاهنامه دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
اخلاق به نرخ روز: بررسی و نقد نسبی‌گرایی اخلاقی کانون اندیشه جوان کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
روان‌شناسی زمان: روان‌شناسی جدید زمان که زندگی شما را تغییر می‌دهد دانژه کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی مشاور