ارتباط غیرکلامی

الف، ب، سه نقطه

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
پایدار، محمود
جلوه، مازیار
سال چاپ: 
1397

زبان بدن: آنچه بدن می‌گوید

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ناوارو، جو
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های ارتباطی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
احمدی، محمدسعید
نوری، حمید
سال چاپ: 
1396

ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

قوانین زبان بدن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
مؤلف: 
جیمز، جودی
سال چاپ: 
1394

الف، ب، سه‌نقطه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پایدار، محمود
جلوه‌، مازیار
سال چاپ: 
1395

کتاب بازیگری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ابوت، جان
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - ارتباط غیرکلامی