حقوق

حسابدار حقوق و دستمزد

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
بیت‌سعید، سکینه
فوادی شلمانی، فاطمه
پورمقدم، نسرین
سال چاپ: 
1398

حسابدار حقوق و دستمزد

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نیکبخت نصرآبادی، زهرا
صالحی‌فر، فاطمه
حزین، محمدکاظم
عبد علی بیاتیانی، رویا
دبیرزاده، نادره
سال چاپ: 
1398

حق دارم کودک باشم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سر، آلن
سال چاپ: 
1398

مالک فکر خود باشید

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
زاده ختمی‌ماب، نگار
سال چاپ: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
سال چاپ: 
1397

گفتارهایی در حقوق رسانه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اسماعیلی، محسن
سال چاپ: 
1396

گفتارهایی در حقوق رسانه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اسماعیلی، محسن
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - حقوق