فناوری و علوم تجربی

سرطان بیماری همزاد ما

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
شیخ‌نژاد، غلامرضا
سال چاپ: 
1393

فیزیک جدید آشنایی با نسبیت خاص

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کاتنل، جان
جانسون، کنت
سال چاپ: 
1394

آموزش گام‌به‌گام SQL Server 2014 (مقدماتی و پیشرفته)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
عبادی، غلامحسین
معینی‌زاده، امیراحمد
سال چاپ: 
1394

کنترل توان راکتیو در شبکه‌های توزیع

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کاظمی، اسد‌الله
سال چاپ: 
1394

تکنولوژی یادگیری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
افضل‌نیا، محمدرضا
سال چاپ: 
1393

مبانی و اصول عصب‌شناختی یادگیری و تربیت

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
نوری، علی
سال چاپ: 
1393

آزمایشگاه کنترل حرکت مقدماتی (2)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبری، نرگس
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فناوری و علوم تجربی