فناوری و علوم تجربی

آزمایشگاه کنترل حرکت مقدماتی (1)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبری، نرگس
سال چاپ: 
1394

نظریه‌ی ریسمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
زیمرمن جونز ، اندرو
رابینز، دنیل
سال چاپ: 
1394

راهنمای روش تحقیق علمی برای دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آموزگار، حسین
محمودی، نرگس
سال چاپ: 
1393

مبانی فیزیک (جلد اول: مکانیک)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سروی، ریموند
ووئیل، کریس
سال چاپ: 
1394

فیزیک مدرن مهندسی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سینگ، جسپریت
سال چاپ: 
1394

نور و فناوری‌های مبتنی بر آن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بصیره، عبدالحسن
سیدفدائی، آزیتا
معتمدی، اسفندیار
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فناوری و علوم تجربی