معلمان

معلم پژوهنده؛ آثار برگزیده استانی اقدام‌پژوهی آموزش و پرورش شهرستان دماوند از سال 90 تا 96

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شیرازی‌نژاد پناگاهی، زهره
صادقیان حقیقی، زهرا
رحمتی، ندا
رسمتی اسدآبادی، زهرا
زهری، راضیه
شریف خطیبی، ندا
دستیار ممقانی، نسرین
مشهدی آقایی، سمیه
اثباتی، لیلا
صالحی، مرضیه
محمود زمانیان، راحله
مشهدی، فرشته‌سادات
خاتمی، سمیه
تعالی، معصومه
حب عسگری، نجمه
محمدپور قرایی، نسرین
نورمحمدی، مریم
سال چاپ: 
1396