مهارت‌های ارتباطی

لاک‌پشت یا پروانه؟!: 40 نکته راهنمای والدین برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی فرزندان

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
سلیقه‌دار، لیلا
اصلانی، ابراهیم
مجدفر، مرتضی
سال چاپ: 
1395