مکتب‌های فلسفی

مکتب تفکیک: تاریخ و نقد

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
وکیلی، محمدحسن
سال چاپ: 
1397

مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حبیبی، شراره
سال چاپ: 
1394

چشم‌اندازهای فلسفه‌ی تعلیم و تربیت

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
نادینگز، نل
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - مکتب‌های فلسفی