یادگیری مشارکتی

همراه شو عزیز... (استفاده از ظرفیت‌های مشارکت برای مربیگری)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
ترقی‌جاه، علی
کلوتی، امیر‌حسین
سال چاپ: 
1398

کتاب کار فارسی هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیات‌بخش، علی
ذوقی، رؤیا
سال چاپ: 
1396

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کرامتی، محمدرضا
شالباف، عذرا
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - یادگیری مشارکتی