چاپگرها

اپراتوری و تعمیرات پرینترها

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
معصومی، حجت
مقیمی، شهاب
سال چاپ: 
1396

تکنولوژی دستگاه‌های‌ دورنگار (فکس)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کرمی، رحیم
امیری‌جم، هانیه
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - چاپگرها