علوم تربیتی

106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی (بیش فعالی) همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه و کنترل رفتار

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پریرخ، مهری
مشهدی، علی
رحیمی، نجمه
سال چاپ: 
1399