برق

تاسیسات الکتریکی جلد 3

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد2

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد1

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

فوت‌و‌فن سوم فنی و حرفه‌ای الکتروتکنیک

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، شهرام
پانیذ، محمود
سال چاپ: 
1394

مجموعه مهندسی برق

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

کتاب حوادث کار: ایمنی برق

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اصابتی، محمد
سال چاپ: 
1393

تکنولوژی دستگاه‌های‌ دورنگار (فکس)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کرمی، رحیم
امیری‌جم، هانیه
سال چاپ: 
1394

کنترل توان راکتیو در شبکه‌های توزیع

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کاظمی، اسد‌الله
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - برق