کشاورزی

مجموعه دامپروری

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه علوم درمانگاهی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه پاتوبیولوژی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

گیاهان دارویی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
قناعت‌گر زحمتکش، فرهاد
سال چاپ: 
1394

مجموعه بهداشت و کنترل مواد‌غذایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه علوم پایه دامپزشکی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

جوجه‌کشی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ایران‌پور، جهانشاه
نصیری، فرهاد
ریسمانچیان، مجید
فتحی‌وند، میرهاشم
جزقاسمی، شهرزاد
سال چاپ: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی