رایانه

کارگاه آموزشی HTML5, CSS3 به همراه پروژه‌های کاربردی عملی و ضمایم کاربردی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
قنبری، حمیدرضا
غفوری تتماج، علی‌رضا
سازگار، زرقونه
رهنما، سیده‌‌فاطمه
سال چاپ: 
1399

ارسال فایل از این اتاق به اون اتاق: در خانه کامپیوترهای خود را شبکه کنید و بین آن‌‌ها فایل رد‌و‌بدل کنید

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هاتف نعیمی، آزاده
سال چاپ: 
1398