علوم تربیتی

قوانین مدیریت

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تمپلار، ریچارد
سال چاپ: 
1397

چند‌فرهنگی در نظام‌های آموزشی (با رویکرد تطبیقی)

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
رهنما، اکبر
بخشی، حامد
صباغ اسماعیلی، رعنا
سال چاپ: 
1397

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دوبینا، ایگورا .ان
کارایانیس، الیاس.جی
سال چاپ: 
1397

فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هتی، جان
سال چاپ: 
1397

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
علی‌نیا، وهاب
سبزی‌، محمد
جوادیان، سید‌رضا
سال چاپ: 
1396

مدیریت مراکز یادگیری: مرکز یادگیری دانشگاه

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
زارعی زوارکی، اسماعیل
ابوالقاسمی، ابراهیم
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی