علوم تربیتی

چرا بکتا؟ معرفی: بسته کمک به تحول آموزش

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
حاجی‌آقالو، عباس
سال چاپ: 
1393

نگاهی به نوآوری در مدیران شهر تبریز

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دانشیار، شبنم
باقری، صرفناز
کریملو، صدیقه
قاسمی، کتایون
علمی، زهرا
صفری‌نژاد، اختر
سال چاپ: 
1394

نگاهی فلسفی بین ذهنیت با محبوبیت دبیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
باقری، صرفناز
دانشیار، شبنم
قاسمی، کتایون
مهدوی، مریم
علمی، زهرا
صفری‌نژاد، اختر
سال چاپ: 
1394

رهبران موفق، بهترین سؤال‌ها را می‌پرسند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
سال چاپ: 
1394

راهنمای عملی نگارش طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
سال چاپ: 
1394

معلم ژاپنی به مثابه رهبر

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ایشی کاوا، یوشی تاکا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی