علوم تربیتی

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
سال چاپ: 
1396

روش‌های ساده مدیریت استرس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
پرومود، باترا
سال چاپ: 
1396

ناب‌ترین معلمانه‌ها

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤیدنیا، ‌فریبا
سال چاپ: 
1396

آموزش بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مهناز
عابدی، مریم
بدر، فرشته
سال چاپ: 
1396

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
سال چاپ: 
1396

مدیریت دانش و سازمان‌های یاد‌گیرنده

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
قربانیان، حسین
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی