آسیب دیده شنوایی

راهنمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه، پیش‌فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رید، رابرت
جانسون، ژوزف
سال چاپ: 
1395

درمان شناختی- رفتاری کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فاگل، پیتر
دانسمویر، سندرا
کاری، ویکی
سال چاپ: 
1395

تقویت حافظه وتمرکز کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
میرحسینی، راضیه‌السادات
کارآمد، سجاد
سال چاپ: 
1395

کار و تمرین توان‌بخشی مغزی

مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
پاول، تره‌ور
سال چاپ: 
1395

باشگاه مغز(2) توجه وتمرکز، کتاب آموزش و تمرین در 24 جلسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضا‌پور، تارا
اختیاری، حامد
سال چاپ: 
1395

کمک به کودکان بیش‌فعال: ویژه والدین و درمان‌گران

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هارویتز، لین‌جی
روست، سیسیل
سال چاپ: 
1395

کودکان کم‌شنوا: راهنمای والدین و معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
مؤسسه اوتیکن
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - آسیب دیده شنوایی