جسمی حرکتی

روان‌شناسی و آموزش افراد استثنایی: رویکرد شخص‌محور در تشخیص، مداخله و درمان افراد با نیازهای خاص

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
شریفی درآمدی، پرویز
سال چاپ: 
1393

فعالیت‌های ادراکی- حرکتی برای کودکان: یک ملاک راهنمای پایه‌ای برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
‌جنستن، جیل‌آ
رمن، ملی
سال چاپ: 
1394