طیف اتیسم

فناوری وارتباطات آموزشی: مسائل ونوآوری‌ها، فناوری برای دانش‌آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کول، دیمتریالورین‌انیس
سال چاپ: 
1395

داستان‌های اجتماعی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و خودمراقبتی به کودکان طیف اتیسم و اختلالات وابسته

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
لینک، جان
سال چاپ: 
1395