دیرآموز

فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه12-10 سال

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رامشگر، ریحانه
جابری، سمیه
سال چاپ: 
1396

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی، عزیز
امینی‌فر، معصومه
سهندی‌فر، سولماز
یعقوبی، مریم
خرمی قاضیانی، مریم
سال چاپ: 
1395

راهنمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه، پیش‌فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رید، رابرت
جانسون، ژوزف
سال چاپ: 
1395

درمان شناختی- رفتاری کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فاگل، پیتر
دانسمویر، سندرا
کاری، ویکی
سال چاپ: 
1395

تقویت حافظه وتمرکز کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
میرحسینی، راضیه‌السادات
کارآمد، سجاد
سال چاپ: 
1395

باشگاه مغز(2) توجه وتمرکز، کتاب آموزش و تمرین در 24 جلسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضا‌پور، تارا
اختیاری، حامد
سال چاپ: 
1395

کمک به کودکان بیش‌فعال: ویژه والدین و درمان‌گران

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هارویتز، لین‌جی
روست، سیسیل
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - دیرآموز