دیرآموز

رفتار ‌درمانی شناختی کتاب تمرین

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
برانچ، رنا
ویلسون، راب
سال چاپ: 
1394

50 فعالیت و سرگرمی برای کودکان پیش‌فعال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
استرن،جودیس
کوئین، پاتریشیا
سال چاپ: 
1394

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
اسپاروهاک، آنی
هیلد، یسانی
سال چاپ: 
1394

برنامه درسی برای دانش‌آموزان بانیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
همتی‌علمدارلو، قربان
شجاعی، ستاره
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - دیرآموز