دیرآموز

کودکان مبتلا ‌‌به بیماری‌های حاد و مزمن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1394

کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1393

تربیت‌بدنی برای کودکان کم‌توان ذهنی

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
آیشتات،کارل
لاوی،باری
سال چاپ: 
1393

راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هنر‌پروران، نازنین
میرزایی‌کیا، حسین
نیّری، احمد
لطفی، مریم
سال چاپ: 
1393

شهربازی هوش هیجانی: کودک منعطف

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
صانعی، مریم
محسنی، آسیه
نوروزی، رضا‌علی
سال چاپ: 
1394

شهربازی هوش هیجانی: کودک مستقل

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
محسنی، فاطمه
صانعی، ملیحه
نوروزی، رضا‌علی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - دیرآموز