علوم تربیتی

تعهد به کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
چاپ اول سال: 
1395

مدیریت چالش‌های کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
احمدی، مجید
چاپ اول سال: 
1395

چالش‌های کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
چاپ اول سال: 
1395

کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
چاپ اول سال: 
1395

قدرت اراده FOR DUMMIES

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رایان، فرانک
چاپ اول سال: 
1395

مهارت‌های مطالعه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بازان، تونی
چاپ اول سال: 
1394

توسعه تجربه‌نگاری پژوهشی در آموزش و پرورش

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی