داستان

ساحل خونین اروند: روایت داستانی از زندگی سه غواص شهید محسن باقریان و شهیدان محمدرضا و مهدی صالحی

مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کشمیری، رضا
سال چاپ: 
1400