مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

تربیت دینی کودکان پیش‌دبستانی: ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی کودکان، برنامه فعالیت والدین و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
نوذری، مرضیه
شمشیری، بابک
سال چاپ: 
1396

کودک و اختلال یادگیری: راهنمای عملی و آموزشی تشخیص اختلال یادگیری در کودکان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
مربی
مشاور
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
قره‌خانی، احمد
غیاثی خوی، میثم
معصومیان ،معصومه
سال چاپ: 
1396